• Naar een veilig sportklimaat

   

  De Houtrib wil iedereen plezier laten beleven aan de zwemsport in een veilige omgeving. Veiligheid heeft betrekking op het voorkomen van blessures, vermijden van andere gezondheidsrisico's maar zeker ook in het bieden van een sociaal veilige omgeving.

  De Houtrib onderschrijft hiertoe de gedragsregels van de NOC*NSF zoals opgenomen in het Q-Reglement van de KNZB en verwacht dat alle begeleiders zich hier aan houden:

  Gedragsregels
  Een overzicht van de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
  2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
  3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
  4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  5. De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
  7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
  11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

  Beleid

  Om problemen verder te voorkomen vraagt de Houtrib alle vrijwilligers die kinderen trainen of begeleiden om een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Voor de procedure kun je een mail sturen naar de secretaris van De Houtrib.:  secretaris@houtrib.nl.

  Verder wordt met alle nieuwe vrijwilligers die kinderen gaan trainen of begeleiden een kennismakingsgesprek gevoerd. De gedragsregels zijn een belangrijk onderwerp in dit gesprek. Als daar aanleiding toe is kan dit gesprek gevolgd worden door een antecedentenonderzoek.

  Mocht het toch mis gaan dan kent De Houtrib een vertrouwenscontactpersoon. De rol van de vertrouwenscontact persoon is om te helpen de goede weg te vinden als er problemen zijn.

  Wij zijn binnen onze vereniging nog op zoek naar een vertrouwenscontactpersoon.

  U kunt u ook rechtstreeks in verbinding stellen met de vertrouwenspersoon van de KNZB.